Informace o zpracování osobních údajů

(DÁLE JEN „oú“) pro účely zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu

Správce OÚ:

Nerudný fest.cz, z.s.

IČ 26578824

se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha 1

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  L 19575

Úvod

 • Tento dokument vyhotovil správce OÚ za účelem splnění povinností informovat příjemce obchodních sdělení (subjekty údajů) o okolnostech zpracování v rámci zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce OÚ

 • Správce OÚ je oprávněn pro účely svých oprávněných zájmů či zájmů třetí strany zpracovávat e-mailovou adresu a jméno a příjmení subjektu údajů pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb poskytovaných správcem OÚ.
  • Právním základem zpracování osobních údajů dle předchozího článku je výkon oprávněného zájmu Správce OÚ spočívajícího v přímém nabízení služeb subjektu údajů a v získávání zpětné vazby subjektu údajů.
  • Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle tohoto článku do odvolání souhlasu subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení případně do vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů.
   

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů správcem OÚ

 • Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
  • Správce OÚ zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor správce OÚ a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.
  • Správce OÚ nepoužívá osobní údaje subjektu údajů k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
  • Správce OÚ nepředává osobní údaje subjektu údajů žádnému jinému subjektu jak v rámci EU, tak i třetích zemí mimo EU. V rámci e-mailů s obchodními sděleními využívá Správce OÚ služeb třetí osoby, nacházející se v postavení zpracovatele OÚ a poskytující hosting databáze, v níž jsou e-mailové adresy uloženy.
   

Informace o právech subjektu údajů v rámci zpracování osobních údajů

 • Subjekt údajů má právo požadovat na správci OÚ, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. V případě odběru newsletterů nezpracovává správce OU jiný osobní údaj, než je e-mailová adresa. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se správcem OÚ jeho osobní údaje.
  • V případě, že se subjekt údajů domnívá, že správce OÚ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn na správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li správce nepřesné osobní údaje subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.
  • Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci OÚ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro další zpracování.
  • Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci OÚ omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce OÚ mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle subjektů údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo správce OÚ osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce OÚ či třetí strany dle čl. 2, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Pro účely zasílání newsletterů je za námitku proti zpracování považováno odhlášení se z dalšího odběru newsleterů způsobem, jaký správce OÚ nabízí v jednotlivých emailech. V takovém případě se má zato, že práva a svobody subjektu údajů převažují nad oprávněnými zájmy správce OÚ, a správce OÚ zpracování na základě přijaté námitky vždy ukončí.
  • V případě podezření, že správce OÚ zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce OÚ některému z výše uvedených požadavků subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
   

Závěrečná ustanovení

 • V případě, že správce OÚ začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů, informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování subjekt údajů požádá. V případě, že subjektu údajů souhlas neudělí, není správce OÚ oprávněn s dalším zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.
  • Ke zpracování k jiným účelům začne docházet zejména v situaci, kdy subjekt údajů využije jakýchkoli služeb správce OÚ, a v této souvislosti od subjektu údajů získá jeho e-mailovou adresu.
  • Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit na emailové adrese: info@nerudnyfest.cz.

(dále jen „Správce OÚ“)

Novinky přímo do mailu

Odesláním formuláře stisknutím "Přihlásit se" udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Sledujte nás na sítích

Máte otázku? Ptejte se

info@nerudnyfest.czpress
© Mladí ladí jazz 2020-2024engine by fanky / WordPress / WPML
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Více informací tady.