OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S COOKIES

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) 

Spolek (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat uživatele portálu www.mladiladijazz.cz (dále jen “portál”) o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv se zpracování souvisejících.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

Správce nemá povinnost a neustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) ve smyslu čl. 37 nařízení. 

I.

Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních a personálních kapacit. Zpracovávané osobní údaje, jejich účely a právní základ zpracování se liší podle jednotlivých úseků činnosti správce tak, jak jsou tyto případy rozepsány v tabulkách níže:

Správce tyto osobní údaje zpracovává pouze za účely definovanými v tomto dokumentu a nikdy za účelem identifikace uživatele, a to ani ve spojení se službami 3. osob. 

Pro řízení zobrazování obsahu na našem Portálu využíváme některé externí reklamní systémy (např. GoogleAnalytics s anonymizovanou IP adresou, facebook Pixel, WordPress).  

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah Portálu a reklamy zájmu uživatelů,

Vyhodnocování chování uživatelů na stránkách
Odkud jsme získali Vaše osobní údajeVaše osobní údaje máme přímo od Vás, nebo jsme je získali prostřednictvím Vaší činnosti v našich informačních systémech.
Zpracovávané osobní údaje:IP adresa – uživatel je přitom pro potřeby generování příslušných statistik přehledů pouze jako statistická jednotka a to neúplnou IP adresou. Údaje o Vašem používání služeb a obsahu na našem webu
Právní základ zpracováníVáš souhlas udělený prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče
Účely zpracováníVýše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem provádění statistiky využítí jednotlivých funkcionalit a analýzy využívání obchodních kanálů správce.
Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?Po dobu 26 měsíců od posledního přihlášení na portál.
Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?Výše uvedené osobní údaje sdílíme s některými poskytovateli externích reklamních systémů, např. Facebook pixel, WordPress.

Nad rámec výše uvedeného jsme oprávněni zpracovávat jakékoliv Vaše výše uvedené osobní údaje i další osobní údaje, které se nám podaří shromáždit, v nezbytném rozsahu za účelem úspěšného vedení jakéhokoliv právního sporu mezi námi a Vámi. Právním titulem takového zpracování je v takovém případě náš oprávnění zájem spočívající v uplatnění a obhajobě našich práv. Všechny Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou poskytovány našim právním zástupcům.

II.

Užívání reklamních nástrojů a Cookies

Za účelem lepšího pochopení potřeb našich uživatelů a za účelem zlepšení fungování jednotlivých funkcionalit našeho portálu využíváme externí reklamní systémy (např. Facebook pixel) Pomocí těchto softwarů sledujeme, kolik času jednotliví uživatelé na Portálu stráví, kdy a odkud na Portál přicházejí, jaké jeho části si prohlížejí a kde se pohybuje kurzor myši během jejich pobytu na Portálu. Dále pomocí cookies sbíráme údaje o prohlížeči uživatele a technických parametrech zařízení, které se technicky k Portálu připojuje, volbě jazyka a další. 

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají na Vašem zařízení při připojení se k portálu, které nám umožňují sledovat Vaše procházení portálu. Navíc jako uživatelé máte kontrolu na užitím cookies, jelikož můžete zcela zakázat nebo omezit jejich komunikaci změnu nastavení svého internetového prohlížeče. Již uložené cookies můžete ve svém zařízení kdykoliv smazat. V případě, ale že ve svém prohlížeči zcela zakážete cookies, může se stát, že některé funkcionality našeho portálu nebudou ve Vašem prohlížeči fungovat zcela správně. 

Veškeré analýzy chování uživatelů na portálu za použití externích reklamních systémů vychází pouze ze statistického vyhodnocení chování portfolia našich zákazníků (jako statistické skupiny) v našich informačních systémech, kdy každý uživatel je pro tyto účely identifikován jako statistické jednotka pouze neúplným zněním své IP adresy, tj. nedochází k jeho ztotožnění.

Na našem Portálu využíváme následující druhy souborů cookies:

  • Nezbytné cookies – tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování internetových stránek (WordPress)
  • Analytické cookies – pomáhají nám pro vás naše webové stránky neustále vylepšovat právě díky sledování statistických údajů (Google Analytics)
  • Marketingové cookies – pro správné zobrazení nabídek na internetu dle vašich preferencí (Facebook Pixel)

Užitečné odkazy:

III. 

Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů.

Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů. 

Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak. 

Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů). V případě uplatnění takového práva správce zašle subjektu údajů seznam osobních údajů ve formátu datové věty.csv.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit na emailové adrese: info@nerudnyfest.cz 

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).   

Novinky přímo do mailu

Odesláním formuláře stisknutím "Přihlásit se" udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Sledujte nás na sítích

Máte otázku? Ptejte se

info@nerudnyfest.czpress
© Mladí ladí jazz 2020-2024engine by fanky / WordPress / WPML
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Více informací tady.